Begroting 2019

Meerjarige balans

Meerjarige balans

 

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2019

2019

2020

2021

2022

Immateriële vaste activa

1.872

1.872

1.872

1.872

1.872

Materiële vaste activa

270.562

266.304

271.840

282.870

289.691

Financiële vaste activa

1.489

1.432

1.375

1.300

1.250

TOTAAL VASTE ACTIVA

273.923

269.608

275.087

286.042

292.813

Voorraden

16.425

15.519

16.119

16.119

16.119

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

27.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

21

21

21

21

21

Overlopende activa

4.100

4.000

4.000

4.000

4.000

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

47.546

44.541

45.141

45.141

45.141

TOTAAL

321.469

314.149

320.228

331.183

337.954

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2019

2019

2020

2021

2022

Eigen vermogen

83.688

77.745

83.129

84.243

86.305

Saldo Begroting

0

251

251

629

500

Voorzieningen

7.582

7.450

7.450

7.450

7.450

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

171.248

169.003

169.697

179.161

183.999

TOTAAL  VASTE PASSIVA

262.519

254.449

260.527

271.483

278.254

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

51.250

52.000

52.000

52.000

52.000

Overlopende passiva 

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

58.950

59.700

59.700

59.700

59.700

TOTAAL

321.469

314.149

320.227

331.183

337.954

(Bedragen maal € 1.000)

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2017. Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2019 t/m 2022 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit:

  • het investeringsprogramma 2019 - 2022
  • actualisatie grondexploitaties 2018
  • de mutaties in de reserves en voorzieningen