Begroting 2019

Toelichting op de wijzigingen

Toelichting op de wijzigingen

Begrotingsontwikkeling

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Oorspronkelijke begroting 2018 - 2021

242.358

-242.954

-596

-2.915

-3.170

-3.170

Raadsbesluiten

43

750

793

848

691

691

Kadernota: Financieel beeld coalitieakkoord

6.510

-3.116

3.394

5.376

6.770

6.120

Financieel effect meerjarig perspectief

4.066

-7.657

-3.591

-4.524

-5.763

-4.679

Saldo na kadernota

252.977

-252.977

0

-1.215

-1.472

-1.038

Raadsbesluiten na kadernota

247

-110

137

137

137

137

Saldo na kadernota

253.224

-253.087

137

-1.078

-1.336

-902

Autonome ontwikkelingen

3.172

-3.581

-409

-113

-1.191

-3.407

Actualisatie bestaand beleid

4.743

-4.722

22

941

1.897

3.802

Wijziging Begroting 2019-2022

7.916

-8.303

-387

828

706

395

Totale wijziging

18.781

-18.436

345

2.665

2.540

2.663

Oorspronkelijke begroting 2019-2022

261.139

-261.390

-251

-250

-629

-506

Toelichting raadsbesluiten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Evenementenkalender 2017

50

0

50

0

0

0

Vorstin

-690

690

0

0

-170

-170

Dienstverlening parkeren

342

0

342

447

447

447

Winkeltijdenverordening

26

60

86

86

86

86

Regio GV 2018-05 tm 2018-09 en Begroting 2019

315

0

315

315

328

328

Totaal Raadsbesluiten

43

750

793

848

691

691

Kredietaanvraag Wet voorkeursrecht gemeente Koninginneweg

247

-110

137

137

137

137

Totaal Raadsbesluiten

290

640

930

985

827

827

Toelichting kadernota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Minimabeleid

600

0

600

600

600

600

Onderwijshuisvesting

100

0

100

100

100

100

Verbeteren kwaliteit ambtelijke organisatie

2.400

0

2.400

2.200

2.000

1.800

Uitbreiding wethouders

200

0

200

200

200

200

Duurzaamheid en groen

800

0

800

800

900

900

Evenementen en cultuur

150

0

150

300

450

650

Sport

0

0

0

300

400

500

Wonen

280

0

280

280

280

180

Buurten

0

0

0

300

760

860

Onderwijs

0

0

0

100

450

550

Zorg en welzijn

650

0

650

550

350

250

Werk en inkomen

300

0

300

150

150

150

Werk en inkomen - BUIG

0

0

0

0

-1.000

-1.000

Bereikbaarheid en parkeren

380

0

380

580

400

600

Economie en werkgelegenheid

600

0

600

600

550

750

Organisatie en bestuur

400

0

400

0

0

0

Veiligheid

100

0

100

200

300

400

Omgevingswet

1.000

0

1.000

800

380

380

Vastgoed

-500

0

-500

-500

0

0

Reserve Stationsgebied

0

0

0

900

1.400

1.850

Financiën (inzet bestaande stelposten en spaarvoorziening riolering)

-950

0

-950

-1.700

-1.900

-2.200

Inzet algemene reserve

0

-3.116

-3.116

-1.384

0

-1.400

Totaal Kadernota

6.510

-3.116

3.394

5.376

6.770

6.120

Toelichting financiële effecten meerjarig perspectief

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

RIB 2017-71 Septembercirculaire 2017

-154

138

-16

45

107

107

Raadsvoorstel OFGV begroting 2019

24

0

24

25

26

26

Financiële uitwerking raadsvoorstel grondexploitaties (actualisatie 2018)

3.030

-2.954

76

1.465

181

181

Verlaging dotatie algemene reserve a.g.v. actualisatie grondexploitaties 2018

0

0

0

-862

0

0

Raadsvoorstel Veiligheidsregio begroting 2019

214

0

214

215

215

215

Stelpost loon- en prijsindexatie Sociaal Domein

300

0

300

1.250

2.116

3.199

Stelposten autonome & nominale ontwikkelingen 2022

0

0

0

0

0

2.150

Effecten correctie financieel beleid

652

0

652

652

652

652

Meicirculaire 2018 (Kadernota 2018)

0

-4.841

-4.841

-7.314

-9.060

-11.209

Totaal Kadernota

4.066

-7.657

-3.591

-4.524

-5.763

-4.679

Toelichting op begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Autonome ontwikkelingen

01 Meicirculaire 2018 definitief

2.081

-3.802

-1.721

-2.244

-2.808

-4.510

In de kadernota 2018 zijn de voorlopige uitkomsten van de meicirculaire verwerkt. Bij RIB 2018-36 bent u over de definitieve uitkomsten geïnformeerd. De begroting wordt nu daarop aangepast.

02 Stelposten autonome en nominale ontwikkelingen

-1.700

0

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

In de meerjarenraming van de begroting nemen we in elke jaarschijf stelposten op voor autonome ontwikkelingen (jaarlijks € 850.000) en voor de nominale ontwikkelingen (jaarlijks € 1,3 miljoen). De vrijval van deze stelposten dient (deels) ter dekking voor de in de begroting opgenomen aanmeldingen.

03 Loonsomontwikkeling 2019

1.480

0

1.480

1.462

1.462

1.462

Verwerking loonsomontwikkeling op basis van de indexatie ter hoogte van 3%.

04 Bijstellen uitvoeringsbudget Jeugd

1.200

0

1.200

1.000

800

600

Sinds de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten per 1.1.2015 heeft de gemeente Hilversum de beschikbare budgetten gebaseerd op (de mutaties in) de door het rijk ontvangen middelen. T.a.v. de jeugdzorg is het (landelijk) beeld dat er tekorten zijn.

05 Lagere eigen bijdragen WMO

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

De geraamde opbrengsten eigen bijdragen Maatwerkvoorzieningen zijn afgelopen periode niet gerealiseerd. Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting is het redelijk de raming met € 500.000 neerwaarts bij te stellen naar ruim € 1 miljoen. Een tweede neerwaartse bijstelling is aan de orde in verband met het voornemen van het kabinet om vanaf 2019 de eigen bijdrage onafhankelijk van het zorggebruik, inkomen en vermogen te maximeren, om stapeling van eigen bijdragen bij een huishouden te voorkomen (via het zogeheten "abonnementstarief"). Een eigen berekening toont aan dat rekening moet worden gehouden met een daling van de eigen bijdragen met nog eens € 500.000. Daarnaast bestaat een reëel risico dat het zorggebruik toeneemt. Voor deze tweede neerwaartse bijstelling van de eigen bijdragen én de mogelijke toename van de zorgkosten compenseert het rijk de gemeenten via (een stijging van) de algemene uitkering, waarbij het de vraag is of de compensatie voldoende is.

06 Kapitaallasten 2019

-1.045

158

-887

-319

-247

-294

Het voordeel op de kapitaallasten in 2019 kent een aantal hoofdoorzaken. Enerzijds is de begrote betaalde rente door goedkopere herfinanciering van leningen € 421.000 lager. Daarnaast blijkt dat de restwaarde op gebouwen, zoals opgenomen in het financiële beleid, een groter voordeel oplevert dan waar tot nu toe van was uitgegaan. Ook wordt van een aantal investeringen verwacht dat ze later zullen worden afgesloten dan waar eerder van werd uitgegaan, dit veroorzaakt een verschuiving van de kapitaallasten naar latere jaren. Andere oorzaak van het afnemende voordeel in latere jaren is een toename van het Investeringsprogramma.

07 Inkomsten parkeren

-82

-440

-522

-522

-522

-522

In 2017 waren de inkomsten aanzienlijk hoger dan begroot. Het ligt in de lijn der verwachting dat er vanaf 2019 structureel dezelfde inkomsten zullen worden gerealiseerd. De grootste groei is waarneembaar in het centrum (aantrekkende economie en een aantrekkelijk centrum). In totaal wordt jaarlijks € 440.000 aan extra inkomsten verwacht. Er is ook kritisch gekeken naar de lasten. De verwachting is dat er structureel minder wordt uitgegeven aan het onderhoud van de parkeermeterplaatsen als gevolg van het updaten van de automaten (2018/2019) voor contactloos betalen. De totale lasten dalen met € 82.000 per jaar.

08 Bouwleges

0

-455

-455

0

0

0

Door de uitvoering van diverse projecten zijn de geraamde inkomsten voor 2019 verhoogd.

09 Vervanging geluidsreducerend asfalt buitenring Hilversum

392

0

392

392

392

392

Op 7 december 2005 is het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) door gemeenteraad vastgesteld. Het realisatietraject van het IBP heeft gelopen van 2006 tot 2015. In de periode van 2008 tot 2011 is er op diverse wegvakken in de buitenring geluidsreducerend asfalt toegepast, het zogenaamde fluisterasfalt. In tegenstelling tot de gangbare asfaltmengsels die wij als toplaag toepassen met een levensduur van 15 jaar heeft de toplaag van fluisterasfalt een levensduur van 7 jaar. De toplagen van deze wegvakken zijn inmiddels economisch en technisch aan het eind van hun levensduur en aan vervanging toe. Bij de besluitvorming rondom het IBP is geen rekening gehouden met deze kortere levensduur van de toplaag in relatie tot het exploitatiebudget voor beheer en onderhoud. Het vervangen van de toplaag van de diverse wegvakken wordt over een periode van vier jaar gefaseerd uitgevoerd. Het totaal aan kosten is geraamd op €1.570.000. Dit komt neer verhoging van het exploitatiebudget van 392.500 per jaar voor een periode van 4 jaar. Het vervangen van toplagen valt onder groot onderhoud en niet onder investeringen.

10 Opbrengst OZB

0

-363

-363

-373

-586

-1.007

Door een wijziging in de berekeningssystematiek van de OZB ontstaan structurele aanvullende inkomsten. Voor 2019 worden deze aanvullende inkomsten deels teniet gedaan omdat in 2017 en 2018 bij het bepalen van het tarief voor eigenaren van niet-woningen een fout is gemaakt bij het verdisconteren van de leegstand bij gebruikers van niet-woningen. Deze fout wordt hersteld en het teveel betaalde OZB over 2017 en 2018 wordt in mindering gebracht in de tarieven 2019 en 2020.

11 Individuele begeleiding (Wmo)

343

0

343

343

343

343

Op grond van het gebruik van de afgelopen jaren is een verhoging van het budget (€ 343.000) individuele begeleiding (Wmo) nodig.

12 Vrijval stelpost indexatie Sociaal Domein

-300

0

-300

-300

-300

-300

In het financiële beeld van het coalitieakkoord is een stelpost indexatie Sociaal Domein opgenomen. Met het actualiseren van de Wmo en Jeugdbudgetten kan de stelpost 2019 van € 300.000 vervallen.

13 Statushouders

77

127

204

204

204

204

Anders dan voorgaande jaren wordt de rijksbijdrage voor het plaatsen van statushouders niet langer ontvangen via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar via de algemene uitkering. Hierdoor dient de geraamde opbrengst van het COA te komen te vervallen (€127.000). Daarnaast is het budget in de begroting niet langer toereikend voor het aantal statushouders. Op basis van 57 statushouders is het benodigde budget vanaf 2019 € 180.000 (stijging € 77.000).

14 Terugdraaien inverdieneffect regionale samenwerking

167

0

167

167

167

167

Het inverdieneffect, waarbij de gedachte is dat er door samenwerking met de regio G&V, MRA, EBU (en nu ook G40) minder behoefte is aan ambtelijke inzet, is niet te realiseren. De samenwerking vergt juist meer inzet (deelname werkgroepen, overleggen, afstemming, etc.). Met deze wijziging wordt de bezuiniging ongedaan gemaakt. Daarnaast staat in het nieuwe coalitieakkoord benoemd dat we de samenwerking gaan intensiveren.

15 Maatwerk- en vervoersvoorzieningen

150

0

150

150

150

150

Het structurele budget voor rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen, en regionale vervoersvoorzieningen bedraagt totaal € 2,45 miljoen structureel. Op grond van afgelopen jaarrekeningen zal een verhoging van dit structurele budget van € 150.000 naar € 2,6 miljoen meer de realiteit te benaderen.

16 Riool- en afvalstoffenheffing

-230

335

105

222

248

350

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is voor 2019 op 96% bepaald en zal hierna jaarlijks met 1% toenemen waardoor vanaf 2023 volledig kostendekkend verwachten te zijn. Het verhogen van de kostendekkendheid maakt dat de afvalstoffenheffing 2019 ten opzichte van 2018 met 7,1% stijgt. De rioolheffing daalt daarentegen met -7,35%. Deze daling bij een toenemende kostendekking is mogelijk doordat wordt geanticipeerd op een systeem wijziging waarin we niet langer een spaarvoorziening opbouwen. De reeds opgebouwde spaarvoorziening willen we nu inzetten om een deel van de vervangingsinvesteringen op onze balans af te boeken hetgeen een voordeel geeft in de toe te rekenen kapitaallasten. Dit sluit aan bij de gedachte uit het financieel beleid dat huidige generaties niet de lasten moeten dragen waar alleen toekomstige generaties voordeel van hebben. De inzet van deze spaarvoorziening was in de kadernota reeds als voordeel opgenomen en is nu verwerkt in de berekening van de nieuwe tarieven. De voordelige stelpost die in de kadernota was meenomen wordt nu tegengeboekt omdat deze nu is doorberekend aan de tarieven. Deze tegenboeking leidt nu daarom tot een nadelig saldo.

17 Opbrengst en afdracht leges

0

96

96

114

56

125

Op basis van het historisch verloop is een inschatting gemaakt van het aantal te leveren diensten, waarvoor leges geheven worden. De grootste wijzigingen betreffen de uitgifte van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Deze mutaties leiden tot aanpassing van zowel de opbrengsten leges als de lasten voortvloeiend uit de hiermee samenhangende afdrachten.

18 Dwanginvordering en verhaal dwanginvordering

-20

109

89

89

89

89

De afgelopen jaren zijn de lasten voor dwanginvordering en de inkomsten als gevolg van verhaal dwanginvordering lager dan geraamd. De verwachting is dat dit een structureel effect is.

19 Inkomsten rooivergunningen

0

-85

-85

-85

-85

-85

In de afgelopen 5 jaar werden er veel meer bomen gekapt dan waar rekening mee werd gehouden in de begroting. Conform de realisatie van de afgelopen 5 jaar, wordt dit nu structureel verwerkt.

20 Areaaluitbreiding Anna's Hoeve

83

0

83

83

83

83

In oktober 2013 is het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve vastgesteld. Het Definitieve Ontwerp is vastgesteld op 5 maart 2014, daarin wordt uitgegaan van een toename van de beheerkosten met € 263.231 per jaar. Eind 2018 is een deel van de woonwijk gereed, waardoor voor dat gedeelte ook onderhoud uitgevoerd moet worden.

21 Wijziging systematiek waardering onroerende zaakbelasting

70

0

70

70

0

0

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Zij kan dwingende besluiten opleggen. Zij heeft het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar (uiterlijk 1 januari 2022) alle gemeenten de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit sluit beter aan bij de door de overheid ingerichte basisregistraties (BAG). De waardering in Hilversum gebeurt nu nog op basis van inhoud. Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen, is er een plan van aanpak opgesteld. Hierdoor is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om expertise in te huren.

22 Minimabeleid

68

0

68

0

0

0

De kosten voor het minimabeleid zijn de afgelopen jaren gestegen, onder andere omdat de doelgroep steeds beter bekend is met de bestaande regelingen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is dit onderkend en zijn structurele budgetten (€ 600.000 voor "minimabeleid" en € 150.000 voor "bewindvoering") opgenomen. Op basis van het huidige beleid en het huidige gebruik door de doelgroep wordt verwacht dat het structureel beschikbare budget (inclusief de nieuwe budgetten) per saldo toch nog onvoldoende zal zijn. In 2019 is een herijking van het minimabeleid gepland en zal een (neerwaartse) bijstelling van het beleid dus niet eerder dan in 2020 effect hebben. Daarom wordt er voor het jaar 2019 nog een tekort verwacht.

23 Marktgelden

0

54

54

56

75

58

Voor de begroting 2019 en verder zijn de toe te rekenen kosten opnieuw bekeken. Er is nagegaan in welke mate ze zijn toe te rekenen aan het faciliteren van de markt. Dit heeft er toe geleid dat een aantal kostenposten zijn verlaagd dan wel is het percentage aan doorbelasting verlaagd. Deze verlagingen leiden tot lagere tarieven en daarmee tot lagere inkomsten dan reeds in de meerjarenbegroting was opgenomen.

24 Bijstelling dividenduitkeringen Vitens en BNG

0

40

40

40

-50

-50

Op basis van informatie vanuit aandeelhoudersvergaderingen van Vitens en BNG moeten de ramingen van de dividenduitkeringen worden bijgesteld. Voor Vitens geldt dat zij te maken krijgen met het door het rijk vastgestelde maximaal te behalen rendement (hiermee was grotendeels al rekening gehouden in onze begroting vanaf 2019) . Daarnaast moet Vitens voor de jaren 2015 t/m 2017 de gerealiseerde overwinsten verdisconteren met de tarieven. Vitens geeft aan dat beide zaken een drukkend effect hebben op het verwachte resultaat 2018 en 2019 (en dus op uit te keren dividend aan Hilversum in de jaren 2019 en 2020). De BGN heeft besloten vanaf 2017 het uit te keren dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%.  In combinatie met de gemiddelde winstuitkering van de BNG de afgelopen vijf jaren, is een bijstelling met € 50.000 vanaf 2019 gerechtvaardigd.

25 Onderwijshuisvesting

150

-150

0

0

0

0

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen (stijgende bouwkosten/ aangepaste VNG norm) dienen in 2019 de schoolgebouwen onderzocht te worden in relatie tot staat van onderhoud, monumenten, gymzalen, frisse en duurzame scholen etc. De kosten voor deze onderzoeken kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijsgebouwen.

26 Kabels en leidingen

100

-100

0

0

0

0

Voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond, moet een Nutsbedrijf of Telecombedrijf een vergoeding betalen aan de gemeente. Een deel van de vergoeding is bedoeld voor de reparatie van de bestrating boven de sleuf. Omdat de weg sneller aan vervanging toe is, wanneer er is gegraven in de straat, wordt er ook een degeneratievergoeding betaald. In de afgelopen 5 jaar waren er meer opbrengsten en meer kosten, dit wordt nu structureel verwerkt.

Totaal Autonome ontwikkelingen

2.984

-3.476

-492

-152

-1.230

-3.446

Actualisatie bestaand beleid

27 Uitwerking kadernota: Inzet algemene reserve

0

-665

-665

-642

0

1.400

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Voor de dekking van de plannen is het resultaat 2017 ingezet. Hiervoor is een onttrekking uit de algemene reserve geraamd, die over de jaren heen per saldo lager is dan in de kadernota vanuit is gegaan, maar wel verschuiving binnen de jaren laat zien.

28 Uitwerking kadernota: Organisatie en bestuur

-350

0

-350

150

200

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

29 Uitwerking kadernota: Bereikbaarheid en parkeren

-310

125

-185

-155

-155

-155

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

30 Uitwerking kadernota: Buurten

0

0

0

180

0

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

31 Uitwerking kadernota: Veiligheid

150

0

150

150

50

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

32 Uitwerking kadernota: Economie en werkgelegenheid

-100

0

-100

50

50

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

33 Uitwerking kadernota: Wonen

-100

0

-100

0

0

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

34 Uitwerking kadernota: Evenementen en cultuur

25

0

25

-25

0

0

In de Kadernota 2018 is de financiële vertaling van het coalitieakkoord 2018 – 2022 gemaakt. Bij het opstellen van de begroting blijken er afwijkingen, per saldo voordelig, te zijn en in een aantal gevallen een andere fasering van de opgenomen budgetten.

36 Stelpost autonome en nominale ontwikkelingen (nieuw)

0

0

0

1.000

2.084

2.951

In de meicirculaire adviseert het Rijk de gemeenten om rekening te houden met loon- en prijsontwikkelingen, omdat de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Wij hebben in onze meerjarenraming een stelpost voor loon- en prijsstijgingen opgenomen, maar dit is al jaren een vast bedrag en deze is niet aan een door het CPB vastgestelde prijs-en loonindex gekoppeld. In de afgelopen jaren bleek deze onvoldoende te zijn voor het opvangen van de totale loon- en prijsstijging. Zo is (net als in 2018) de stelpost in 2019 al volledig nodig voor het opvangen van de loonsomstijging. Het is daarom van belang de hoogte van de stelpost aan te passen en te koppelen aan de index van de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en de ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)’. Indien de budgetten hiermee geïndexeerd worden, betekent dit een verhoging van de huidige stelpost met een bedrag van € 1.300.000.In de circulaire is ook uitgegaan van een volumegroei op het sociaal domein van 2,5 %. De stelpost autonome ontwikkeling wordt daarom opgehoogd met € 650.000.

37 Stelpost maatwerkvoorzieningen 18+

513

0

513

289

-57

-57

In de begroting zit een stelpost waarop in afgelopen jaren onder andere de effecten Maatwerkdienstverlening 18+ vanuit mei- en septembercirculaires verwerkt werden. Door het oplopen van de kosten is invulling van deze taakstelling niet reëel en wordt deze stelpost daarom opgeheven.

38 Frictiekosten SBS

-300

0

-300

-300

-300

-300

In het contract met Tomin/SBS is een risico-indexering afgesproken voor personele lasten, betreffende medewerkers die in 2007 overgegaan zijn van de gemeente naar de Tomin/SBS. Een aantal medewerkers is inmiddels uit dienst, waardoor de frictiekosten zijn afgenomen.

39 Masterplan Arenapark

240

0

240

0

0

0

De planvorming Masterplan Arenapark zal in 2019 een volgende fase in gaan. Een gedeelte van het in 2018 beschikbaar gestelde budget zal in 2018 niet worden benut en bij de opstelling van de jaarstukken 2018 worden overgeheveld naar 2019. Op basis van de kostenraming is in 2019 € 457.000 nodig, waarvan € 217.000 uit 2018 gedekt kan worden. Aanvullend is € 240.000 nodig ten behoeve van onder andere verkeerskundige onderzoeken.

40 Bodemonderzoeken

195

0

195

0

0

0

De uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond 2016-2020" werd tot en met 2016 bekostigd uit ISV middelen. Bij de opstelling van de jaarstukken 2016 is besloten de (mede) hiervoor gereserveerde middelen ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Voor de nog resterende onderzoeken die voor 2020 afgerond moeten zijn is € 195.000 noodzakelijk om de risico's van de diverse locaties in beeld te krijgen.

41 Metropole Orkest

160

0

160

160

0

0

Het Metropole orkest heeft per 2019 ophoging van de subsidie van € 1.000.000 nodig om het voortbestaan te waarborgen. De weging van het orkest en de mogelijk daarmee gepaarde ophoging van de rijkssubsidie vanuit de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) kan pas vanaf 2021.OCW en gemeente trekken samen op in het realiseren van een overbrugging voor 2019 en 2020. OCW streeft hierin naar een substantiële bijdrage per jaar. Maar vraagt ook bestuurlijke betrokkenheid op lokaal niveau in de vorm van een gemeentelijke bijdrage voor 2019 en voor 2020.Als tegenprestatie voor een gemeentelijke bijdrage wordt van het orkest een grotere lokale bijdrage gevraagd in de vorm van ondermeer educatie, concerten en openbaar toegankelijke repetities. De bijdrage van de gemeente kan voor € 90.000 gedekt worden uit de bestaande culturele budgetten, voor het overige bedrag van € 160.000 wordt hierbij extra budget gevraagd.

42 Native rapport I-visie

150

0

150

0

0

0

De gemeente Hilversum wil met een goede i-functie de juiste vertaling maken naar de eigen organisatie met programma’s als omgevingswet, Smart City en buurtgericht werken. Data gebruik, privacy eisen, informatieveiligheid en procesgericht werken worden belangrijker. Hiervoor is een extern bureau gevraagd voor een objectieve analyse: Het opgeleverde rapport over de i-visie heeft niet alleen impact op informatiemanagement maar de hele organisatie. Het is geen kwestie van (wel of geen) ambitie, maar een golf die op ons afkomt die onafwendbaar is. Uit het rapport blijkt dat er aanvulling nodig is van 8 fte structureel. In 2018 wordt een transitieplan opgesteld waarbij verder wordt bekeken wat nodig is en waaruit dit gedekt kan worden. Voor nu is er wel de vraag naar functies met urgentie voor de organisatie: - De Data scientist en Data steward (€ 160.000) welke worden gedekt uit materieel budget ‘e-dienstverlening’. en een incidenteel inhuurbudget van € 150.000 om flexibel in te zetten op deze verandering, waarvoor geen dekking beschikbaar is. In 2019 zal verder duidelijk worden welke functies er nog meer ingevuld moeten gaan worden.

43 Uitvoering welzijn en wijken basis op orde

0

0

0

164

0

0

Vanuit het uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken is geconstateerd dat voordat gestart kan worden met het bieden van collectieve voorzieningen, eerst de basis op orde gebracht dient te worden binnen het welzijnsveld. Om het welzijnsveld op orde te brengen is naar schatting € 650.000 nodig en dient de bezuinig vanaf 2020 ongedaan gemaakt te worden. In grote lijnen past dit binnen de gereserveerde middelen in het coalitie akkoord. Voor 2020 zijn additionele middelen nodig van € 164.000.

44 Tomin dividend

0

-150

-150

-150

-150

-150

Vrijwel jaarlijks keert Tomin BV een dividend uit aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomin. Het Werkvoorzieningsschap Tomin geeft dit dividend door aan de deelnemende gemeenten. In afgelopen jaren werden op grond van het voorzichtigheidsprincipe geen baten geraamd en kwam een eventuele uitkering als voordeel in het resultaat van Hilversum. Met ingang van 2019 worden deze inkomsten structureel begroot (€ 150.000).

45 LHBTIQ beleid

100

0

100

100

50

50

Voor het vormen van actief beleid rondom LHBTIQ zoals benoemd in het coalitieakkoord is budget nodig. Voor het vormen van het beleid en de start van de uitvoering is € 100.000 nodig, vanaf 2021 kan dit worden bijgesteld naar € 50.000.

46 Voorbereidingskrediet Stationsgebied

100

0

100

-100

0

0

In de meerjarenreeks voorbereidingskredieten Stationsgebied is het bedrag dat geraamd staat voor het jaar 2019 te laag en 2020 te hoog. Met deze herschikking wordt voorkomen dat er in 2019 te weinig budget beschikbaar is.

47 Catering

97

0

97

0

0

0

Bij de nieuwe aanbesteding van het bedrijfsrestaurant is rekening gehouden met hoger dagelijks gebruik dan voorheen. De verwachting is dat er na de verbouwing van de kantine een verder toename van klanten zal ontstaan (€ 18.000). Er is een stijging van het aantal te organiseren evenementen en daarmee stijgen de kosten (€ 35.000). Daarnaast zijn de begrote budgetten voor de catering binnen de organisatie niet toereikend, dit als gevolg van het uitreiken van vitaliteitsfruit (€ 16.000), een gebaar-ista (€ 18.000), en het gebruik van rietsuikerbekers i.p.v. plastic bekers (€ 10.000).

48 Expert Persoonsgerichte Aanpak

44

-137

-92

-92

-92

-92

In verband met het aanstellen van een expert Persoonsgerichte Aanpak) bij het Sociaal Plein is er extra budget nodig. Kosten voor een Persoonsgerichte aanpak (€ 50.000) werden eerder begroot binnen het budget Veilig Uitgaan als onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarnaast ontvangt de gemeente van de Regio Gooi en Vechtreek een bijdrage van € 136.550 om de gemeentelijke regie te versterken (Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020, raad 10 mei 2017). Deze posten worden hierbij ingezet ter dekking van de formatie.

49 Actieplannen geluidsbelastingkaarten

0

-72

-72

0

0

25

Voor het opstellen van geluidsbelastingkaarten is een reserve ingesteld. Gezien de geringe bedragen, die in deze reserve omgaan, stellen wij u voor deze op te heffen en het restant vrij te laten vallen. De eerstvolgende actieplannen zullen in 2022 en 2023 opgesteld worden. Wij stellen voor om in betreffende jaren hiervoor een budget van € 25.000 op te nemen.

50 Onderhoud speelvoorzieningen

-67

0

-67

-67

-67

-67

Vanuit het MOP gebouwen, buitensportaccomodaties, speeltoestellen en gymzalen dat door de Raad is vastgesteld in november 2015 is tot en met 2018 ook het onderhoud betaald. Dit is niet volgens de voorschriften van de BBV. Daarom wordt het onderhoud opgenomen in de exploitatie. De vervangingskredieten worden opgenomen in het IP 2019-2022.

51 Coördinatiefunctie en activiteitenbudget buurtsportcoaches

0

-63

-63

65

65

65

In het verleden hebben we van het Ministerie van VWS middelen ontvangen (€ 272.000) en deze zijn toegevoegd aan de reserve buurtsportcoaches. Deze middelen zijn afgelopen jaren ingezet voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. We willen hierop als gemeente de komende jaren blijven inzetten. Hiervoor is € 65.000 structureel budget nodig. De reserve kan in 2019 worden opgeheven, waardoor het restbedrag van € 63.000 vrijvalt

52 Digitalisering en scannen archief

58

0

58

0

0

0

De aanbesteding van de multifunctionals medio 2018 zorgt voor een aanzienlijk voordeel (€ -55.000), wat wordt gebruikt om een deel van de opgenomen taakstellende bezuiniging op inkopen in te vullen. Daarnaast wordt er budget gevraagd voor de 3e tranche voor het project retrospectief scannen. In 2018 zijn de middelen voor de 1e en 2e tranche al beschikbaar gesteld. De 1e tranche is inmiddels aanbesteed, gegund en de 114 meter papieren bodem-milieu-bouw en personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd. Parallel wordt een 2e tranche voorbewerkt en ter aanbesteding gepubliceerd met hierin ongeveer 50 meter aan de volgende papieren archieven (bodemdossiers, tekeningen, certificaten van tanksaneringen, begraafregisters, registers van geboorte, overlijden, huwelijken en echtscheidingen). Hiermee voldoet Hilversum aan een van de aanbevelingen van Archiefinspectie (bewerken en retroperspectief scannen en Retrospectieve vervanging van papier naar digitaal) en daarmee aan de archiefwet. De derde tranche bestaat uit een inventarisatie van het fysieke en digitale archief waarna er veel in het zaaksysteem moet worden opgeslagen. Steekproefsgewijs wordt bepaald vanaf welk moment de kwaliteit voldoende is van de archivering in het zaaksysteem. Daarnaast wordt gekeken naar passende maatregelen voor het deel waarvan de kwaliteit onvoldoende is. Het overige fysieke over te dragen archief in de 3e tranche betreft ongeveer 167 meter. Hiervoor is een budget benodigd van € 50.000. Door de stijging van het aantal scans, die per klik worden betaald, stijgen deze lasten structureel met € 8.000.

53 Werkplekinrichting / arbokosten

56

0

56

0

0

0

Naar aanleiding van interne verhuizingen (door met het uitblijven van flexwerken) en de her-locatie inrichting van magazijn/opslag in 2019 is incidenteel extra budget nodig (€ 40.000). Daarnaast wordt er een BHV programma geïmplementeerd waarmee de bezetting van de BHV'ers beter geborgd wordt en uren binnen de organisatie kunnen worden bespaard. Tot slot leidt een toename van het aantal beeldschermenbrillen en arbo onderzoeken vanuit de bedrijfsfysiotherapeut tot extra lasten (€ 14.000).

54 Inbraakpreventie woningen

50

0

50

50

50

50

De afgelopen jaren (2016 en 2017) hebben we met de woningcorporatie De Alliantie en het Rijk samengewerkt aan verschillende projecten voor inbraakpreventieve verbeteringen van ca. 1.000 woningen van De Alliantie. Er zijn drie wijken (1215, 1216 en 1218) nog niet aangepakt, maar subsidie van het Rijk is niet meer mogelijk en het is nog niet bekend of andere woningcorporaties willen deelnemen. Gezien de successen willen we dat de mogelijkheid open blijft om de bewoners van Hilversum, die op eigen initiatief hun woningen (koop en huur) inbraak technisch willen verbeteren, te kunnen stimuleren en ondersteunen.

55 Vervoersinkopen elektrisch rijden & fietsenpark

25

0

25

10

85

85

Medio 2018 zijn de eerste 4 auto's vervangen door elektrische wagens. Na afloop van het contract begin 2020 worden de overige 16 auto's ook vervangen. De leasekosten voor elektrische auto's liggen hoger dan de huidige benzine auto's (2019:15.000, vanaf 2020: 75.000). Daarnaast moeten ook aanvullende voorzieningen als het plaatsen van 8 extra laadpalen worden geraamd in 2019 (€ 45.000) om de overgang naar elektrisch rijden vanaf begin 2020 mogelijk te maken. Dekking voor de extra lasten in 2019 en 2020 zijn opgenomen in de kadernota onderdeel duurzaamheid. In verband met te weinig ruimte in de huidige fietsenstalling wordt er in een nieuwe stalling voorzien (€ 15.000). Deze zal door zowel de burgers als de organisatie gebruikt gaan worden het onderhoud hiervan kost € 10.000.

56 Voertuigen en materieel

0

0

0

0

0

-112

De voertuigen die in 2021 worden aangeschaft zijn ten onrechte ook begroot in 2022. Het budget (€ 122.000) kan daarmee komen te vervallen De huif van aanhanger is aan het eind van de technische levensduur in 2022 en moet dan worden vervangen, deze kosten bedragen € 10.000.

57 Grondexploitatie Egelshoek

2.131

-2.131

0

0

0

0

In september 2018 is de grondexploitatie Egelshoek vastgesteld door de Raad. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de budgettair neutrale verwerking in de jaarschijven 2019 en 2020.

58 HOV deelproject 9

920

-920

0

0

0

0

Onderdeel van de HOV overeenkomst met de provincie van januari 2014 is de uitvoering van deelproject 9 door Hilversum in opdracht van de provincie Noord Holland. Contract 9 betreft de werkzaamheden die voorafgaand aan de bouw van de onderdoorgang in de Oosterengweg uitgevoerd moeten worden op de omleidingsroutes voor het verkeer, in het bijzonder ook voor de nood- en hulpdiensten. Na afronding van de werkzaamheden worden de kosten verrekend met de ontvangen voorschotten. De totale kosten bedragen 1.345.000 waarvan 300.000 in 2018.

59 Sanering railverkeerslawaai

-355

355

0

0

0

0

Voor de sanering van railverkeerslawaai ontvangen wij middelen van het Rijk. Het betreft hier het plaatsen van minischermen. In de begroting was uitgegaan van structurele lasten en baten ad € 455.000. Omdat fase 1 ondertussen afgerond is en de uitvoering van fase 2 (HOV) niet eerder gepland staat dan in 2020/2021 als onderdeel van het project HOV in het Gooi, passen we de raming hierop aan. In 2019 houden wij nog wel rekening met een bedrag van € 100.000 voor de onderzoekskosten van fase 3. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitvoeringskosten zullen zijn, zodat deze nog niet in de raming zijn opgenomen.

60 Budgettair neutraal bijstellen budgetten BUIG

919

-919

0

0

0

0

Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Deze wijziging betreft een technische wijziging, waarbij het begrote (maximale) tekort op de BUIG ongewijzigd blijft. De lasten en de baten worden met € 919.000 opgehoogd om hiermee aan te sluiten bij het uitvoeringsplan ‘Aan het werk’. Daarnaast wordt het budget op een stelpost toegevoegd aan het budget uitkeringen.

61 Regionale omroep

100

-100

0

0

0

0

In 2019 zijn er hogere lasten voor de ontwikkeling van lokale naar regionale omroep. Deze extra lasten worden gedekt uit de reserve.

62 Restauratiesubsidie raadhuis

42

-42

0

0

0

0

Door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed wordt vanaf 2017 tot en met 2022 een jaarlijkse bijdrage verstrekt van € 42.244 voor het restaureren van het raadhuis. De lasten en baten worden nu vanaf 2019 tot en met 2022 in de raming opgenomen.

63 Beeldende kunst 2019-2023

38

-38

0

0

0

0

Aansluitend op het aanstellen van de stadsdichter willen wij plekken creëren voor poëzie in de openbare ruimte (6 gedichten in totaal). Daarnaast is nog niet van alle burgemeesters die in de burgemeestersgalerij zijn tentoongesteld (niet zijnde de oorlogsburgemeesters) een geschilderd portret beschikbaar. De komende 5 jaar wordt van nog 5 burgemeesters de aanwezige foto vervangen door een schilderij. Het gaat om jaarlijks één schilderij, waarvoor een opdracht wordt uitgezet bij verschillende lokale kunstenaars. De kosten worden gedekt uit de reserve beeldende kunst.

64 Promoten van werelderfgoed Zonnestraal

33

-33

0

0

0

0

Na het positieve besluit vanuit het ministerie van OC&W over de voordracht voor de UNESCO werelderfgoedlijst moet het management dossier worden opgesteld en het indieningsdossier definitief worden gemaakt. De komende jaren zal in samenhang met de eigenaren de visie op het landgoed verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat hierbij ook om het ruimtelijk kader herijken (bestemmingsplanherziening). Daarnaast is budget nodig om het Landgoed Zonnestraal te promoten en de bekendheid ervan bij Hilversummers en internationale toeristen te vergroten. Het landgoed Zonnestraal kan een belangrijke toeristische waarde vervullen ook vanuit de toeristische spreidingsdoelstellingen binnen de MRA door haar unieke waarden met betrekking tot architectuur, geschiedenis en ligging in het landschap. Het aanvullende budget voor 2019 (€ 33.000) wordt onttrokken uit de reserve Landgoed Zonnestraal. De budgetten voor de daaropvolgende jaren (€ 100.000) worden gedekt uit de in het kadernota opgenomen bedragen voor Economie & werkgelegenheid.

Totaal Actualisatie bestaand beleid

4.564

-4.790

-225

837

1.813

3.693

Overige verschillen

367

-37

330

143

123

148

Totaal Begroting 2019-2022

7.916

-8.303

-387

828

706

395