Begroting 2019

Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

- = onttrekking  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

nr

omschrijving overlopend passivum

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

saldo einde

1

Sanering railverkeerslawaai

                     -

                100

               -100

                     -

2

Restaurantie raadhuis

                  42

                 -42

                     -

Totaal programma 1 Wonen en leven

                     -

                142

               -142

                     -

3

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

                     -

                623

               -623

                     -

4

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

                     -

                317

               -317

                     -

5

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

                     -

             1.438

            -1.438

                     -

6

Volwasseneneducatie (WEB)

                     -

                662

               -662

                     -

Totaal programma 2 Zorg

                     -

             3.040

            -3.040

                     -

Totaal alle programma's

                     -

             3.182

            -3.182

                     -