Begroting 2019

EMU saldo

EMU saldo

Toelichting bij: EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo.
Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Een negatief saldo betekent dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.
Voor de gemeente Hilversum is dit het geval in de jaren 2018, 2019 en 2021. In de jaren 2020 en 2022 is het saldo positief.