Begroting 2019

Financiering

Financiering

 

Bedragen x € 1.000

Langlopende leningen

Stand leningen per

Aflossingen

Nieuwe leningen

Stand leningen per

1-1-2019

2019

2019

31-12-2019

Bank Nederlandse gemeenten

87.098

12.565

74.533

Nederlandse Waterschapsbank

17.600

1.000

16.600

Aegon

23.040

1.040

22.000

Nationale Nederlanden

8.400

400

8.000

Provincie Noord Holland

18.681

2.600

16.081

Provincie Noord-Brabant

12.000

480

11.520

Nog af te sluiten in 2018

4.000

160

3.840

Nieuwe leningen 2019

16.000

16.000

 Totaal 

                      170.819

                    18.245

                16.000

                 168.574

Toelichting bij: Financiering

De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2019, de aflossingen op de leningen in 2019, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2019 en de geraamde stand per 31 december 2019.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2019, het investeringsprogramma 2019 en de geactualiseerde grondexploitaties 2018.