Begroting 2019

Overzicht van taakvelden per programma

Overzicht van taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

2020

2021

2022

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.10

Mutaties reserves

0

-621

-621

353

876

1.446

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.145

-4.145

-4.145

-4.145

-4.145

2.1

Verkeer en vervoer

14.607

-1.466

13.141

13.207

12.950

13.060

2.2

Parkeren

3.662

-1.058

2.604

2.570

2.582

2.547

2.4

Economische havens en waterwegen

549

-28

521

565

516

516

5.1

Sportbeleid en activering

765

-5

760

1.006

1.012

1.112

5.2

Sportaccommodaties

2.698

-758

1.940

1.888

1.976

1.975

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.863

-828

3.035

3.123

2.876

3.074

5.4

Musea

1.337

-323

1.014

1.004

995

993

5.5

Cultureel erfgoed

783

-45

739

749

743

742

5.6

Media

1.831

-1

1.830

1.537

1.535

1.535

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.914

-357

5.557

5.578

5.940

6.038

7.2

Riolering

6.433

-8.279

-1.845

-1.920

-2.070

-2.163

7.3

Afval

7.924

-9.616

-1.692

-1.598

-1.695

-1.924

7.4

Milieubeheer

2.874

-120

2.754

2.675

2.638

2.560

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

729

-792

-63

-70

-72

-72

8.1

Ruimtelijke ordening

2.902

-13

2.889

2.410

1.957

1.952

8.3

Wonen en bouwen

4.316

-2.423

1.893

2.464

2.388

2.275

Programma 1. Wonen en leven

61.187

-30.878

30.309

31.394

31.002

31.520

0.10

Mutaties reserves

0

-1.060

-1.060

4.2

Onderwijshuisvesting

8.354

-112

8.241

8.021

7.990

7.939

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.426

-3.131

2.295

2.105

2.496

2.595

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.471

-139

10.332

8.714

8.656

8.650

6.2

Toegang

1.897

-2

1.895

1.898

1.893

1.892

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.029

-10

2.019

1.991

1.968

1.963

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.234

-565

12.669

14.028

13.885

13.878

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.158

-8

12.150

11.909

11.706

11.502

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

22.460

-1.294

21.166

21.168

21.232

21.232

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.913

-3

3.910

3.901

3.893

3.892

7.1

Volksgezondheid

2.861

0

2.861

2.851

2.851

2.851

Programma 2. Zorg

82.804

-6.324

76.480

76.587

76.570

76.393

0.10

Mutaties reserves

250

-450

-200

3.1

Economische ontwikkeling

2.573

-444

2.129

2.831

2.716

2.913

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

159

0

159

109

109

109

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

276

-592

-316

-337

-341

-358

3.4

Economische promotie

811

0

811

621

621

571

6.3

Inkomensregelingen

39.762

-28.793

10.969

9.884

8.679

8.666

6.4

Begeleide participatie

7.119

-1

7.118

6.698

6.487

6.489

6.5

Arbeidsparticipatie

3.313

-167

3.146

3.141

3.115

3.108

Programma 3. Werken

54.262

-30.447

23.816

22.946

21.386

21.498

0.1

Bestuur

4.356

-1

4.355

4.244

4.237

4.061

0.10

Mutaties reserves

38

-50

-12

-12

-12

-12

0.2

Burgerzaken

2.255

-1.055

1.199

896

1.016

1.080

0.4

Overhead

29.612

-187

29.425

28.521

28.076

27.997

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.943

-13

7.930

7.924

7.917

7.917

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.942

-254

2.688

2.740

2.700

2.742

Programma 4. Bestuur

47.145

-1.560

45.585

44.313

43.933

43.785

0.10

Mutaties reserves

0

-4.051

-4.051

4.793

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

868

-925

-56

-20

469

467

0.5

Treasury

-1.085

-280

-1.365

-1.365

-1.455

-1.455

0.61

OZB woningen

617

-10.785

-10.168

-10.400

-10.633

-10.860

0.62

OZB niet-woningen

507

-9.284

-8.777

-8.973

-9.443

-9.641

0.64

Belastingen overig

663

-1.060

-396

-404

-411

-412

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-153.311

-153.311

-158.376

-162.269

-166.122

0.8

Overige baten en lasten

437

0

437

4.895

9.139

13.242

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

13.734

-12.486

1.247

-5.640

1.082

1.078

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

15.741

-192.181

-176.441

-175.491

-173.521

-173.703

Totaal

261.139

-261.390

-251

-250

-629

-506