Begroting 2019

Voorzieningen

- = onttrekking/vrijval  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

Ref

omschrijving reserve

saldo begin 

 mutaties via exploitatie

directe

saldo einde

2019

toevoeging

vrijval

onttrekking

2019

1

Spaarvoorziening rioleringen

41.609

2.804

-44.413

0

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.028

-400

628

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

990

665

- 295

1.360

4

Onderhoud begraafplaatsen

435

101

- 33

503

Totaal programma 1

44.062

3.170

0

-44.741

2.491

5

Frictiekosten GGD

18

- 13

5

6

Onderhoud schoolgebouwen

151

125

- 9

267

Totaal programma 2

169

125

0

-22

272

7

Groot onderhoud parkeergarages

20

142

- 162

0

Totaal programma 3

20

142

0

-162

0

8

Pensioenen wethouders

3.855

100

- 170

3.785

9

Onderhoud Raadhuis/Stadskantoor

1.084

180

 -363

901

Totaal programma 4

4.939

280

0

-533

4.686

11

Planexploitaties

2.844

2.844

Totaal programma 5

2.844

0

0

0

2.844

Totaal alle programma's

52.035

3.717

0

-45.458

10.293