Begroting 2019

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

 

bedragen x € 1.000

begroting 2019

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

saldo

2020

2021

2022

01.01

Invoering omgevingswet (kadernota 2018)

1000

1.000

800

380

380

Leges Monnikenberg

-755

-755

Masterplan Arenapark

240

240

Bodemonderzoeken

195

195

Wonen (kadernota 2018)

100

100

100

100

01.02

Poppodium Vorstin

170

170

170

vervanging sportveld 4 Anna's Hoeve

49

              -

49

Beeldende kunst

38

38

37

4

4

01.03

Kleine Spoorbomen

70

70

Wagens en materialen

             -

112

122

10

Buurten initiatieven betaald parkeren

70

70

01.04

Instandhouding bomenbestand

           -

108

108

Vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje 

             -

47

01.99

Geluidsbelastingkaarten

-72

-72

Beeldende kunst

-38

-38

-37

-4

-4

Buurtsportcoaches

-128

-128

Nominatie landgoed Zonnestraal

-83

-83

Stationsplein (kadernota 2018)

900

1.400

1.850 

Programma 1: wonen en leven 

1.932

-1.076

856

2.129

2.110

2398

02.01

Transformatie welzijn naar zorg

210

210

02.02

Onderzoek schoolgebouwen

150

150

huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019)

39

39

02.03

Zorg en Welzijn (kadernota 2018)

100

100

100

Werk en inkomen (kadernota 2018)

150

150

02.99

Decentralisaties sociaal domein

-910

-910

Onderwijsgebouwen

-150

-150

Programma 2: Zorg

649

-1.060

-411

100

           -

             -

03.01

Bijdrage UPC/Ziggo

-438

-438

Lokale/ regionale media

290

290

Citymarketing

240

240

Media overige

181

181

Urban strategy framework/slimme lantaarnpalen

175

175

50

Voorbereidingskrediet Kerkbrink

50

50

Evenementenkalender

50

50

03.02

Talentontwikkeling (Mediavisie 2016-2019)

330

330

330

Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST)

600

600

03.03

BUIG-budget (inkomensregelingen)

2.000

2.000

1.000

Minimabeleid

80

80

132

03.99

Creatieve Sector

250

-250

             -

Regionaal mediacentrum

-200

-200

Programma 3: Werken

4.246

-888

3.358

1.512

             -

              -

04.02

Organisatie verkiezingen

340

340

140

140

04.03

Verbeteren kwaliteit organisatie (kadernota 2018)

600

600

400

200

Digitalisering (Roadmap)

500

500

500

Organisatie en bestuur (kadernota 2018)

50

50

150

200

Innovatie mediavisie

208

208

Samenlevingsgericht werken (burgerbegroting)

100

100

Catering personeel/restaurant/Barista/fruit

97

97

Wachtgelduitkering oud wethouders

78

78

78

Inhaalslag retrospectief scannen

50

50

Herlocatie magazijn/verhuizingen

40

40

Diverse Serviceportaal (printers/schoonmaak)

50

50

Porto verkiezingen

39

39

Energie/verzekering

29

29

Plaatsen extra laadpalen elektrisch rijden

45

45

Griffie (promotie verkiezingen)

               -

25

Programma 4: Bestuur

2.226

               -

2.226

1.128

565

140

05.02

Inhuur wijziging systematiek WOZ

70

70

70

05.03

Resultaat grondexploitaties

-6.819

Inhuur tbv grondexploitaties

116

116

74

Vastgoed

-500

-500

-500

05.99

Algemene reserve 

-4.051

-4.051

4.793

Programma 5: Financiën 

186

-4.551

-4.365

-2.382

           -

           -

Totaal lasten en baten begroting 2019

261.139

-261.390

-251

-250

-629

-506

Totaal structurele lasten en baten begroting 2019

251.900

-253.815

-1.915

-2.737

-3.304

-2.994

Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.