Begroting 2019

Algemene en Financiële beschouwingen

Algemene en Financiële beschouwingen

Aan de leden van de Gemeenteraad van Hilversum,

Wie in Hilversum om zich heen kijkt, ziet: deze stad leeft! Hilversum is dan ook een geliefde plaats om in te wonen, werken en ondernemen. Maar we zijn er nog niet. Onderwerpen als veiligheid en duurzaamheid vragen onze aandacht. Net als het versterken van de economie, bereikbaarheid, het werken aan krachtige buurten en zorgen voor een (nog) socialer Hilversum. Dit college trad op 1 juni 2018 aan. In ons coalitieakkoord maakten we al duidelijk dat we vol energie aan de slag gaan met bovengenoemde onderwerpen. Die toon vindt u ook in deze begroting, met onze uitgewerkte ideeën voor 2019.

U gaf ons op 11 juli 2018 financiële kaders mee. Op basis daarvan hebben we de begroting gemaakt. Als product is de begroting verder verbeterd, door naast de politieke speerpunten ook de vaste taken van de gemeente te benoemen. Aan onze ambities zijn nu concrete bedragen gekoppeld. De wettelijk verplichte indicatoren zijn opgenomen, vooruitlopend op ons gesprek in het najaar op grond van motie 18/67 (‘meetbare indicatoren’) over het toevoegen van indicatoren. Zo kunnen wij samen beter sturen.